فصلنامه پژوهشی ادبیات ملل

 
 
 
 
 
 
لوگوی فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل

این فصلنامه در راستای ترویج زبان و ادبیات فارسی و تطبیق آن با زبان دیگر فعالیت دارد